ජනවාරිය තවමත් කළු යි…

යහපාලනයට අවූරුදු දෙකයි – invitation-english. Join hands with the Free Media Movement to end impunity for crimes against journalists. 24th January (Tuesday) 2017 at 6 pm – Independence Square…! #endimpunity #fmmsl

Advertisements
%d bloggers like this: