මාධ්‍ය නිවේදනය: තරාතිරම නොබලා අපරාධකරුවන් නීතිය ඉදිරියට ගෙනවිත් දඬුවම් කල යුතු යි.

fmm-statement-13-on-keith-noyar

Advertisements
%d bloggers like this: