මාධ්‍ය නිවේදනය (2017.06.21) – අධිකරණ අමාත්‍යවරයා විසින් නීතඥ ලක්ෂාන් ඩයස් මහතාට එරෙහිව කරන ලද ප්‍රකාශය පිළිබඳවයි.

Statement on 21 June 2017 Sinhala

Advertisements