මාධ්‍ය නිවේදනය (2017.07.07) – ප්‍රවෘත්ති මාධ්‍ය තත්ත්ව පිළිබඳ ස්වාධීන මණ්ඩල පනත: නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරයෙන් කරුණු පැහැදිළි කිරීමක්

Statement 07 July 2017 Sinhala

Advertisements