මාධ්‍ය නිවේදනය: මැතිවරණ කල් දැමීමේ ප්‍රචාර පිළිබඳව ආණ්ඩුවේ ස්ථාවරය පැහැදිලිව ප්‍රකාශයට පත් කළ යුතුයි.

Statement 16 August 2017 S

Advertisements