මාධ්‍ය නිවේදනය (2017.07.07) – ප්‍රවෘත්ති මාධ්‍ය තත්ත්ව පිළිබඳ ස්වාධීන මණ්ඩල පනත: නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරයෙන් කරුණු පැහැදිළි කිරීමක්

Statement 07 July 2017 Sinhala

Advertisements

Media Statement (21.06.2017) – Regarding the threatening statement made by the Justice Minster against Lakshan Dias, Attorney-at-Law

Statement on 21 June 2017 English

මාධ්‍ය නිවේදනය (2017.06.21) – අධිකරණ අමාත්‍යවරයා විසින් නීතඥ ලක්ෂාන් ඩයස් මහතාට එරෙහිව කරන ලද ප්‍රකාශය පිළිබඳවයි.

Statement on 21 June 2017 Sinhala

IFEX Strategy Conference and General Meeting 2017

The Convener of the FMM, Mr. C. Dodawatta participated in the #IFEX Strategy Conference and General Meeting held from 12-15 June 2017 in Montreal, Canada. This year the IFEX network marked 25 years in the defense of freedom of expression and information. The IFEX network now includes 119 non-governmental organisations committed to the defense of freedom of expression and information, based in 70 countries.

FMM is proud to be a part of the global advocacy network for freedom of expression.

Media Statement – 09 June 2017  Violent act against media is condemned.

 

 

Statement 09 June2017 English

මාධ්‍ය නිවේදනය (2017 ජුනි 09) මාධ්‍යයට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩ හැසිරීම හෙළා දකිමු

Statement 09 June2017

FMM Celebrates the WPFD 2017 with a Panel Discussion

The World Press Freedom Day 2017 was commemorated by the Free Media Movement, together with the Sri Lanka Press Institute on 03rd May 2017 at the SLPI Auditorium. The theme of this year was “Media Freedom, Social Responsibility and Regulation” which was mainly based on the proposed media regulation draft law of the government. The panel consisted of Mr. M.J.R. David, Lecturer (University of J’pura), Mr. Jagath Liyana Arachchi (Director-Information Grid, National Media Center), Ms. Hana Ibrahim (Editor, Weekend Express), Mr. Shehan Baranage (Director/News, Derana TV) and moderated by Mr. C. Dodawatta, Secretary, FMM.